Skip to content

GDPR

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ sa pri práci s osobnými údajmi riadi zákonom č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov))  (ďalej ako „Nariadenie“).

Zákazník e-shopu je z pohľadu Nariadenia dotknutou osobou, teda fyzickou osobou, ktorej sa osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom e-shopu týkajú. Dotknutá osoba má podľa Nariadenia svoje práva, ktoré si môže voči prevádzkovateľovi e-shopu kedykoľvek uplatniť.

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je:

JP MEDIA & PRODUCTION s.r.o.
Kollárova 4439/11
902 01 Pezinok
IČO: 35860553
DIČ: 2020206419
IČ DPH: SK2020206419, registrácia od 1.9.2003

Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je JP MEDIA & PRODUCTION s.r.o. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k nasledujúcemu textu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať zodpovednú osobu e-mailom na adrese info@jpmedia.sk alebo písomne na adrese JP MEDIA & PRODUCTION s.r.o.
Kollárova 4439/11
902 01 Pezinok

 

Aké osobné údaje zákazníka Prevádzkovateľ spracúva:

Údaje pri nákupe – pri nákupe sú od vás požadované údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nie je možné zaslať a vašu objednávku vybaviť:

 • meno zákazníka,
 • e-mailová adresa zákazníka,
 • adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska,
 • telefónne číslo
 • samotný predmet objednávky.

Prevádzkovateľ podľa platnej právnej úpravy spracúva len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania (zásada minimalizácie údajov).

Údaje pri vytvorení konta.

V prípade, ak sa rozhodnete vytvoriť používateľské konto, zbiera prevádzkovateľ aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú zákazníkovo prihlasovacie meno, heslo a e-mailová adresa. Vytvorenie konta je dobrovoľné a nie je viazané na objednávanie tovaru. Zákazník sa však môže slobodne rozhodnúť, že oznámi aj ďalšie údaje ako napríklad meno, priezvisko, mobilný kontakt.

Novinky a spotrebiteľská súťaž

Ak k tomu zákazník udelí súhlas, uchováva prevádzkovateľ zákazníkovu e-mailovú adresu aj za účelom zasielania informácií o súťažiach a novinkách. V prípade, ak zákazník kontaktuje prevádzkovateľa v inej veci alebo sa zúčastní spotrebiteľskej súťaže, uchovávajú sa údaje ako meno, kontaktné údaje či správa alebo informácia, ktorú zákazník doručil alebo oznámil.

Ak sa spracúvanie uskutočňuje na základe súhlasu zákazníka (napr. vernostný program, spotrebiteľská súťaž), zákazník môže kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním odvolať a prevádzkovateľ e-shopu je povinný ukončiť spracúvanie osobných údajov, ktoré boli spracúvané na základe súhlasu, ak nedisponuje iným právnym základom.

Údaje, ktoré prevádzkovateľ o zákazníkovi získal, má prevádzkovateľ spracúvať len na konkrétne vymedzený, výslovne uvedený a legitímny účel a ďalej ich nemôže spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s takýmto účelom (zásada obmedzenia účelu). Na základe údajov, ktoré od zákazníka prevádzkovateľ získa, vie dodať tovar v súlade s   ,,Obchodnými podmienkami“. Údaje,  od získané od zákazníka pri vytváraní objednávky, sú použité na jej vybavenie, prípadne jej pripomenutie, ak sa objednávka neukončila záväzným objednaním. Tieto údaje sú taktiež potrebné do  účtovného a fakturačného poriadku prevádzkovateľa.

Komunikácia so zákazníkom

Zákazníkove kontaktné údaje slúžia na zaslanie oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok.  Taktiež, ak má prevádzkovateľ reagovať na dotazy, otázky, otázky týkajúce sa objednávky zo strany zákazníka, v prípade zmeny doručovacej adresy, prípadne inej zmeny údajov v objednávke alebo používateľskom konte. Kontaktné údaje, ako aj údaje o nákupoch, prevádzkovateľ spracúva v prípade, že nastane reklamácia dodaného tovaru. Kontaktné údaje slúžia tiež na zasielanie zľavových poukážok, na ktoré zákazníkovi v súlade s obchodnými podmienkami prevádzkovateľa vznikol nárok.

Ak zákazník prevádzkovateľovi k tomu udelil súhlas, alebo, ak zákazník zasielanie komunikácie v nákupnom procese neodmietol, zákazníkovi budú zasielané na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách. Zasielanie všetkých emailov vie zákazník ľahko zrušiť tým, že v doručenom e-maile klikne na možnosť „Odhlásiť sa“ z odberu.

Bezpečnosť a ochrana práv

Údaje zákazníkov sa používajú tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby bolo možné reagovať na nároky, ktoré boli voči prevádzkovateľovi uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú činnosť prevádzkovateľa, a aby bolo možné vymáhať nároky, ktoré prevádzkovateľovi vznikli. Prevádzkovateľ zaručuje primeranú bezpečnosť spracúvaných osobných údajov (zásada integrity a dôvernosti).

Na to, aby prevádzkovateľ mohol zákonne spracúvať osobné údaje zákazníkov na vyššie uvedené účely, musí disponovať primeraným PRÁVNYM ZÁKLADOM spracúvania osobných údajov (zásada zákonnosti), ktorým je:

 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo v rámci predzmluvných vzťahov – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta, ale aj v prípade účasti v spotrebiteľskej súťaži a tiež pri informovaní o zľavách, na ktoré zákazníkovi vznikol nárok.
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov – najmä v spojitosti so zasielaním komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Zasielanie komerčnej komunikácie o novinkách a aktuálnych ponukách je možné zrušiť, ak nám napíšete na e-mailovú adresu info@jpmedia.sk.
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa – pri uchovaní údajov o zákazníkovi a jeho objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad  činnosťou prevádzkovateľa alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.
 • oprávnený záujem sa týka – zasielania informácií o novinkách na email získaný pri nákupnom procese, ak to zákazník neodmietol, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako je uvedené nižšie. V týchto prípadoch sa vždy starostlivo aplikuje princíp proporcionality – aby zásah do práv zákazníka nebol neprimeraným.

Sprístupnenie poskytnutých informácií

osobné údaje sa nezverejňujú, nesprístupňujú, neposkytujú žiadnym iným subjektom.

Výnimkou je sprístupnenie z právnych dôvodov a na predchádzanie škodám. Osobné údaje môže prevádzkovateľ tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov,  a pri uplatňovaní nárokov alebo  obhajobe v konaniach pri uplatňovaní nárokov tretích osôb voči prevádzkovateľovi.

Výnimkou je tiež sprístupnenie údajov na základe  žiadosti zákazníka. Zverejnenie sa uskutočňuje v prípadoch, ak zákazník požiada o zverejnenie recenzie alebo komentára, alebo, ak na také zverejnenie dá súhlas. Sprístupnenie údajov tretím stranám sa uskutočňuje v prípade doručovateľskej služby.  Na dopravu prevádzkovateľ využíva nasledovné doručovateľské spoločnosť:

Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01  Bratislava, Slovenská repulika

Ako sa chránia osobné údaje

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy  vykonáva prevádzkovateľ všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia za účelom ochrany osobných údajov. Databáza obsahujúca osobné údaje je chránená pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Ako dlho sa osobné údaje uchovávajú

Osobné údaje, ktoré súvisia s užívateľským kontom sa uchovávajú, kým je konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby bolo možné konto prevádzkovať. Pokiaľ nie je konto vytvorené ( napríklad – objednávka bez registrácie konta), uchovávajú sa osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla 5  rokov od jej doručenia.

V prípade, ak sa používajú osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, v ktorých bol udelený súhlas, uchovávajú sa tieto údaje, kým príslušný súhlas nie je odvolaný.

Aké sú práva zákazníka pri ochrane osobných údajov

V  prípade, ak si zákazník uplatní akékoľvek z nižšie uvedených práv, bude žiadosť vybavená do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Ako si uplatniť práva vyplývajúce z ochrany osobných údajov

Uplatniť si práva môže zákazník zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti  na adresu : JP MEDIA & PRODUCTION s.r.o.
Kollárova 4439/11
902 01 Pezinok.

V žiadosti je treba uviesť meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Uvedené údaje sú potrebné pre správnu identifikáciu, inak nebude možné vyhovieť žiadosti. Tieto informácie sú potrebné preto, aby bolo možné objektívne overiť totožnosť a tiež aby neprišlo k neposkytnutiu osobných údajov neoprávnenej osobe. Dotknutá osoba má podľa Nariadenia svoje práva, ktoré si môže voči prevádzkovateľovi e-shopu kedykoľvek uplatniť.

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom – dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tiež informácie o:

a) účele spracúvania osobných údajov, b) kategórii spracúvaných osobných údajov, c) identifikácii príjemcu alebo kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä údaje o  príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, tak informáciu o kritériách jej určenia, e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona o ochrane osobných údajov; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Právo na opravu

Dotknutá osoba – zákazník má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Zákazník ma právo na vymazanie svojich osobných údajov, ktoré o ňom prevádzkovateľ spracúva, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
 • zákazník odvolá súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
 • zákazník namietne na základe konkrétnej situácie spracúvanie svojich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietne spracúvanie za účelom priameho marketingu,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak boli zákazníkove osobné údaje zverejnené a zákazník si uplatní právo na vymazanie,  prevádzkovateľ vymaže aj takéto zverejnené osobné údaje. V prípade, ak si zákazník zruší konto, pristúpi sa k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 30 dní.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov zákazníka

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a )dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov zákazníka

Zákazník ma právo získať osobné údaje, ktoré o ňom prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúva ich automatizovanými prostriedkami, a to v akomkoľvek čitateľnom formáte. Prevádzkovateľ spracúva správne a aktualizované osobné údaje (zásada správnosti).

Právo namietať zo strany zákazníka

Prevádzkovateľ informuje svojich zákazníkov o ich právach v postavení dotknutej osoby (čl. 15 až čl. 22 Nariadenia), najmä o práve namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu a o práve odvolať súhlas so spracúvaním. Zákazník má právo namietať z dôvodov,  týkajúcich sa zákazníkovej konkrétnej situácie spracúvania zákazníkových osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa.

Právo zákazníka podať sťažnosť

Ak sa zákazník domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov je zo strany prevádzkovateľa v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, má zákazník právo podať sťažnosť na príslušný orgán vykonávajúci dozor – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.